Missie en MVO

Onze missie

Onze missie is het verder helpen van mensen, non-profit organisaties en bedrijven bij vraagstukken waar zij zelf niet uitkomen. Deze vraagstukken liggen op het terrein van de inrichting van de organisatie, het vaststellen van doelen, leiderschap, bepaling van richting en prioriteiten, organisatorisch management en persoonlijk management. Wij streven daarbij naar een tijdelijke ondersteuning die eindigt in een situatie waarin de ondersteunde mens diens leven bewuster en sterker weer kan oppakken en de organisatie geheel op eigen kracht weer verder kan met de bedrijfsvoering. In onze eigen praktijk gaan wij te werk op een maatschappelijk en sociaal verantwoorde wijze en wij zetten ons er waar mogelijk voor in dat ook onze opdrachtgevers daarmee bewust omgaan.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor ons betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) dat we bewust in het leven en de maatschappij staan en op een respectvolle wijze omgaan met onze medemens en onze omgeving. Maatschappelijk verantwoord omvat bij ons ook sociaal verantwoord en duurzaam werken. Wat dit in de praktijk exact inhoudt is moeilijk aan te geven en dit kan in de loop der tijd ook wijzigen als gevolg van gewijzigde omstandigheden. We maken in ons doen en laten telkens een afweging waarbij we in elk geval de volgende uitgangspunten hanteren.

1. People, planet, profit
Wij conformeren ons aan de internationale MVO visie: people, planet, profit. We willen waarde toevoegen op sociaal (people), ecologisch (planet) en economisch (profit) gebied.

2. Geen discriminatie
Wij discrimineren niemand. We werken samen met alle mensen die van goede wil zijn en behandelen hen gelijkwaardig. Afkomst, huidskleur, geloof of welk verschil dan ook zijn voor ons geen criteria om mensen te beoordelen. Alleen de intenties en het gedrag van mensen vormen een basis om mensen te beoordelen waar dat nodig is.

3. Balans
Wij streven een balans na in alles wat we doen. We denken rationeel in ons handelen, maar negeren ons gevoel niet. We dienen het belang van de opdrachtgever en diens organisatie, maar niet ten koste van alles. We hebben oog voor de belangen van de medewerker, maar zullen deze ook confronteren met zijn plicht zich naar beste kunnen in te zetten. We zijn hard als dat nodig is, maar niet blind voor eventuele negatieve gevolgen. Aan vrijwel alle kwesties zitten meerdere kanten en wij sluiten onze ogen daar niet voor.

4. Normen en waarden
Wij nemen geen opdrachten aan waar we niet achter kunnen staan. Opdrachten moeten kunnen worden uitgevoerd volgens onze eigen normen en waarden. Is dat niet (meer) mogelijk, dan nemen we een opdracht niet aan of we beëindigen de opdracht.

5. Geen onverantwoorde sociale praktijken
Wij gaan geen opdrachten aan waarbij sprake is van onverantwoorde sociale praktijken. Wij distantiëren ons van bedrijven die kinderen en sociaal zwakkeren uitbuiten. Wij nemen geen opdrachten aan die draaien om het ‘kil’ saneren van een bedrijf waarbij geen oog is voor een sociale en menselijke benadering van medewerkers.

6. De mens is niet alleen productiefactor
Wij kijken in opdrachten als manager of coach altijd naar de mens als geheel en niet als een productiefactor. Mede om die reden wordt ook duidelijk onderscheid gemaakt tussen rollen als manager en als coach; als manager dien je in de eerste plaats de organisatie en als coach in de eerste plaats de gecoachte persoon. Deze duidelijkheid is voor ons een eis om transparant en eerlijk te kunnen zijn.

7. Geen vooroordeel over mensen
Wij gaan nooit zonder eigen onderzoek af op meningen en oordelen van mensen over andere mensen. Wij zullen altijd eerst ons zelf een beeld van iemand of van een situatie vormen en pas dan een eigen mening formuleren of een interventie voorstellen.

8. Transparant en vertrouwelijk
Wij leggen actief en op een transparante wijze verantwoording af over ons werk. Uiteraard met inachtneming van vertrouwelijkheid waar dat nodig is.

9. Elektronisch werken
Wij werken zo veel mogelijk elektronisch en waar het kan zonder papier te gebruiken. Onze administratie en ons archief zijn vrijwel geheel elektronisch opgezet.

10. Eerlijke tarieven
Wij hanteren eerlijke tarieven. Deze zijn zodanig opgebouwd en vastgesteld dat ze bij een normale bedrijfsvoering en een normale inzet tot een goede omzet en voldoende winst leiden zonder dat er sprake is van zelfverrijking. Zeker voor non-profit organisaties en organisaties in het publieke domein zijn wij terughoudend in onze tariefstelling.